Chương trình

ĐỒNG HÀNH CÙNG NHÀ NÔNG

Được sự tin tưởng và sử dụng sản phẩm hiệu quả cao trên ruộng lúa nhiều năm qua

T-SUPERNEW 350EC có tính nội hấp, thấm sâu và lưu dẫn mạnh

T-SUPERNEW 350EC kiểm soát hoàn hảo bệnh lem lép hạt, vàng lá, đốm vằn

Ngày đăng: 19/07/2021