TẦM NHÌN NGỌC TÙNG JSC

NGOC TUNG JSC 비전

 

Trở thành doanh nghiệp Nông - Công nghiệp

phát triển bền vững chung với nền nông nghiệp Việt Nam

bằng sự đổi mới và khác biệt trong chất lượng.

지속적인 혁신과 차별화된 품질로

베트남 농업과 함께 성장하는 농산업 전문기업

 

* * * * *

 

NGỌC TÙNG VÀ SAMGONG, CUỘC GẶP GỠ ĐEM LẠI NHIỀU LỢI ÍCH CHO NỀN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Là một doanh nghiệp xanh toàn cầu hóa vì nhân loại và môi trường

Mối liên kết giữa Ngọc Tùng và SamGong (Hàn Quốc) là khởi đầu của sự đột phá

Tạo ra nguồn nông sản cho người dân an tâm tin dùng

Trở thành niềm tin hy vọng cho sức khỏe cộng đồng và nền nông nghiệp nước nhà.