TUNGRICE 300EC là thuốc cỏ diệt mầm trên ruộng lúa
TUNGRICE 300EC với chất diệt cỏ PRETILACHLOR và chất an toàn FENCLORIM

  • Diệt cỏ sớm, giúp cây lúa phát triển nhanh, không bị cạnh tranh dinh dưỡng và ánh sáng
  • Dùng diệt mầm cỏ dại, dùng 1 lần cho cả vụ, tiết kiệm chi phí và công sức
  • Diệt nhiều loại cỏ trên ruộng lúa kể cả các loại khó trị như: cỏ đuôi phụng, cỏ lồng vực, chác, lác,…
  • Nên xử lý sớm TUNGRICE 300EC diệt được cả hạt lúa cỏ, lúa rài.

Ngày đăng 16/08/2021